Regulamin sklepu

Data publikacji: 21.05.2018r.

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym działającym pod adresem https://koszulnik.pl, który jest prowadzony przez Sprzedawcę.
  2. Słownik pojęć zastosowany w Regulaminie:
   1. Sprzedawca – KRAUSNET Wiesław Kraus, , NIP: 634 106 99 87, REGON: 241511780, Firma KRAUSNET Wiesław Kraus wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki
   2. Siedziba i adres korespondencyjny sprzedawcy: Wiesław Kraus, ul. Barlickiego 13a/16, 40-820 Katowice
   3. Klient - osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Sklepie
   4. Sklep – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://koszulnik.pl prowadzony przez Sprzedawcę
   5. Towar - rzeczy oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie
   6. Cena - cena brutto umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca Kosztów dostawy. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i uwzględniają podatek VAT
   7. Przewoźnik – firma kurierska lub Poczta Polska dostarczająca Towar pod adres wskazany przez Klienta
   8. Koszty dostawy - opłata za dostarczenie Towaru pod adres wskazany przez Klienta
   9. Zamówienie - zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie
   10. Płatność - zapłata należności za założone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez klienta przy składaniu Zamówienia
 2. Składanie zamówienia
  1. Informacje przedstawione w Sklepie, w tym w szczególności dotyczące cen, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie są ofertą sprzedaży
  2. Sprzedawca realizuje Zamówienia wyłącznie na terytorium Polski
  3. W celu dokonania zakupu należy złożyć Zamówienie.
  4. Przy składaniu Zamówienia, Klient dostarcza projekt nadruku oraz dokonuje wyboru: rozmiaru koszulki, ilości, sposób płatności i dostawy. Podaje dane adresowe umożliwiające Sprzedawcy dokonanie wysyłki i wystawienie faktury. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą.
  5. Złożenie zamówienia odbywa się: poprzez klikniecie w przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty"
  6. Po złożeniu zamówienia, automatycznie na wskazany przez Klienta adres mailowy przesłana zostanie wiadomość z treścią zamówienia. Klienci są zobowiązani do potwierdzenia tej wiadomości przez kliknięcie w zawarty w niej link.
  7. Po potwierdzeniu powyższej wiadomości, automatycznie na wskazany przez Klienta adres mailowy przesłana zostanie druga wiadomość, która będzie zawierała numer zamówienia i wszystkie dane niezbędne do wykonania wpłaty na konto Sprzedawcy
  8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na konto Sprzedawcy.
 3. Projekt nadruku
  1. Projekt nadruku jest własnością Klienta, a Sprzedawca może użyć go wyłącznie w celu przygotowania zamówionego przez Klienta towaru
  2. Projekt nadruku może zawierać elementy graficzne i tekst. Nie mogą one zawiertać treści bezprawnych, a w szczególności:
   1. naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
   2. naruszających prawa osób trzecich,
   3. obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, nazistowskiej,
   4. treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
   5. treści szykanujących lub naruszających dobre imię osób trzecich,
   6. treści zawierających wizerunek osób, które na rozpowszechnianie swojego wizerunku zgody nie wyraziły,
   7. wzorów, do których Klient nie ma praw autorskich.
 4. Termin realizacji
  1. Dokładamy starań, aby każde zamówienie zostało przekazane Przewoźnikowi w terminie dwóch dni roboczych po wpłynięciu wpłaty na konto Sprzedawcy. Jest to termin orientacyjny i nie wiąże Sprzedawcy.
  2. Po przekazaniu Towaru Przewoźnikowi wysyłamy do Klienta e-mail zawiadamiający o tym fakcie.
  3. W przypadku wydłużenia terminu przekazania Towarów Przewoźnikowi do siedmiu dni roboczych, Klient ma prawo do rezygnacji ze złożonego Zamówienia oraz do otrzymania zwrotu wszystkich poniesionych kosztów.
 5. Płatność i dostawa
  1. W Sklepie jest dostępna wyłącznie jedna metoda Płatności: płatność przelewem
  2. Towar jest wysłany wyłącznie po odnotowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy.
  3. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
  4. Czas dostarczenia Zamówienia od momentu odebrania przez Przewoźnika określają regulaminy Przewoźników.
 6. Reklamacja
  1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  2. W przypadku stwierdzenia wady, Klient może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację.
  3. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej oznaczenie Klienta, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji. Można skorzystać z przygotowanego przez Sprzedawcę formularza reklamacji.
  4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.
  5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) dostarczyć rzecz wadliwą na adres korespondencyjny Sprzedawcy:
   KRAUSNET Wiesław Kraus
   ul. Barlickiego 13 a / 16
   40-820 Katowice
 7. Zwrot zamówionego towaru
  1. Klient nie może dokonać zwrotu zamówionego towaru według zasad określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
  2. Przygotowanie koszulki z nadrukiem przygotowanym według projektu Klienta jest sytuacją, w której zgodnie z art. 38 pkt 3) ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi, ponieważ "przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb".
 8. Dane kontaktowe
  1. We wszystkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
   1. pocztą pod adresem
    KRAUSNET Wiesław Kraus
    ul. Barlickiego 13a/16
    40-820 Katowice
   2. telefonicznie pod numerem telefonu: 693 573 120
   3. za pomocą adresu mailowego: sklep@koszulnik.pl
 9. Postanowienia końcowe
  1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postępowania Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Regulamin wchodzi w życie w chwili ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu. Data edycji regulaminu zapisana jest poniżej tytułu dokumentu.

Zasady ochrony danych osobowych

Data publikacji: 24.06.2018r.

 1. Klient składając Zamówienie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).
 2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca. Jest on jednocześnie Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
 3. Przetwarzane są następujące dane osobowe Klienta: adres e-mail, imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu.
 4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Zamówienia, tj. zaadresowania wysyłki, wysłania powiadomień do Klienta i wystawienia faktury.
 5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być Przewoźnicy realizujący przesyłkę pocztową lub kurierską.
 6. 6. Dane osobowe Klienta przechowywane są w formie elektronicznej do momentu przekazania Zamówienia Przewoźnikowi, a następnie kasowane. Przez okres 5 lat przechowywane są w formie papierowej kopie faktur wystawionych Klientom.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia skutkuje brakiem możliwości jego realizacji.
 8. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy Sprzedawca zostanie zobowiązany do ujawnienia danych przez władze państwowe, regulatorów rynku, nakaz sądowy lub inne oficjalne żądanie władz

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, polityka prywatności i plików Cookies

Data publikacji: 21.05.2018r.

 1. Wymagania techniczne korzystania z Sklepu:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie dokumentów hipertekstowych w standardzie HTML 5 i CSS 3, z włączoną obsługą Java Script i obsługą plików Cookies
 2. Sklep wykorzystuje pliki Cookies jedynie w celu utrzymania sesji, a w szczególności zapamiętania zamawianych towarów. Przez „pliki Cookies” należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Sklep i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta.
 3. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez oprogramowanie Sklepu w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych ani nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Sklep.
 4. Klient w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.
 5. Klient w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić poprawne działanie oprogramowania Sklepu.
 6. Pliki Cookies są usuwane automatycznie po zamknięciu strony Sklepu.